مراحل ثبت نام

خانه / اعطای نمایندگی / مراحل ثبت نام
  1. تکمیل فرم درخواست نمایندگی
  2.  بررسی سوابق و اطلاعات متقاضی
  3. تماس همکاران واحد جذب با متقاضی
  4. برگزاری کلاس آموزشی رایگان
  5. تخصیص مشاور از طرف شرکت جهت راهنمای نماینده از بدو شروع

 

 فرم درخواست نمایندگی